dnes je pátek, 28. července, svátek má: Viktor, email: info@son.cz, tel: +420 234 463 343

Sídlo sdružení

 • Sídlo: Dům odborových svazů, Náměstí W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, Česká Republika
 • Sekretariát: tel.: +420 234 463 343, fax: +420 234 463 344, email: info@son.cz
 • Ič: 48133281
 • Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., účet: 14634389/0800

Slovo předsedy SON ČR

Věřím, že zde naleznete informace, které Vám pomohou orientovat se v bytové problematice, ať už jde o klasické nájemní bydlení, bytové družstevnictví nebo bydlení ve vlastním bytě. Letos v únoru jsme si připomněli vznik prvních spolků nájemníků bytů v tehdejším Rakousku – Uhersku. Nájemníci v uplatňování svých práv vytvářeli organizovaná sdružení ve svých zemích i na mezinárodní úrovni. V současné době je velmi aktivní celosvětová unie nájemníků – IUT – se sídlem ve Stockholmu, v jejímž vedení je i zástupce Sdružení nájemníků ČR.


V naší zemi dochází v současné době k řadě doslova převratných změn v bytové oblasti. Přechod na smluvní nájemné, novela občanského zákoníku, příprava nového občanského zákoníku a nové koncepce bytové politiky v ČR vyžadují značnou pozornost. Sdružení nájemníků ČR bude velmi pečlivě sledovat a připomínkovat veškeré nové návrhy. Do svých řad přivítáme nové aktivní členy jak pro rozvoj poradenství, tak pro úsek organizační, legislativní a ekonomické činnosti.


Ceníme si vašeho zájmu a věříme, že nám svou přízeň nadále zachováte.


Ing. Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků ČR

Vedení sdružení

Ing. Taraba Milan
 
předseda
Vozárik Jan
 
místopředseda

O nás

SON je občanské sdružení a pracuje na principu lidské solidarity a neziskovosti. Služby členům OS, se kterými máme uzavřené dohody o spolupráci, budou poskytnuty po předložení odborové legitimace nebo doporučení základní odborové organizace.


Podle projektu dle rozhodnutí MMR ČR pro jednotlivé kalendářní roky musí zajistit nejméně 30% nákladů Sdružení nájemníků ČR z vlastních zdrojů, především příspěvků event. darů.

 

Členem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba (nájemci bytů, uživatelé družstevních bytů a členové společenství vlastníků bytů).


Členský příspěvek za kalendářní rok činí:

 • u fyzických výdělečně činných osob Kč 200,--
 • u nevýdělečně činných Kč 100,--
 • u právnických osob Kč 1 500,-- (nebo smluvní částkou)
Druhá část příspěvku spojená s částečným krytím nákladů na provoz poradenského střediska je Kč 300,-- za konzultaci, stejná částka se platí při vyřízení písemné odpovědi s náležitým a vyčerpávajícím vysvětlením. V rámci konzultace není možné požadovat současně ústní poradenství a vypracování písemného stanoviska. Předpokládaný čas konzultace je do 30 minut, je možno se však objednat na delší dobu s tím, že bude uhrazena také částka odpovídající času poradce.


Adresa: RR SON, 130 00 Praha 3-Žižkov, Nám. W.Churchilla 2, tel: 234 463 343, fax: 234 463 344, e-mail: info@son.cz


Děkujeme vám za projevenou důvěru a účast při ochraně práv, zájmů a potřeb nájemců bytů Kancelář RR SON

Máte zájem o členství, napište nám

Příjmení a jméno:(*)
Datum narození:
Adresa bydliště:
Adresa organizace:
Váš telefon:(*)
Váš email:(*)
(*) - povinné údaje

Spolupracujeme

Při prosazování programových cílů především s odbory:

 • ČMKOS
 • ČMOS civilních zaměstnanců armády
 • OS dřevo, lesy a vodní hospodářství
 • OS ECHO
 • OS KOVO
 • OS peněžnictví a pojišťovnictví
 • OS pohostinství, hotelů a cestovního ruchu
 • OS poštovních telekomunikačních a novinových služeb
 • ČMOS pracovníků školství
 • OS Stavba
 • OS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu
 • OS železničářů
 • OS zemědělství a výživy
 • OS UNIOS
 • OS státních orgánů a organizací
 • OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
 • OS dopravy
 • OS doprava a sil. hospodářství

Odkazy na internetové stránky jednotlivých OS najdete zde: Odkazy


Dalšími partnery, kteří podporují program SON (poslanci a senátoři PSP ČR stran ČSSD a KSČM):

Stanovy SON ve formátu PDF si můžete stáhnout  ZDE.

Tato služba je dosupná pouze pro členy, kteří uhradili v aktuálním roce poplatek 500,- Kč za využívání e-mailové poradny.


Pokud jste členem:
Klikněte na následující adresu a do textu připište číslo svojí legitimace: info@son.cz


Pokud nejste členem: klikněte na následující odkaz: Jak se stát členem


E-mailová poradna SON ČR není určena k provádění podrobných právních analýz a stanovisek, dále neslouží k rozborům a připomínkováním smluv a k sepisování vyjádření k návrhům na zahájení soudních či správních řízení.


Emailová poradna SON ČR nabízí pouze jednoduché odpovědi s uvedením potřebných základních informací dle právních předpisů ČR, nasměrování na konkrétní právní předpisy a judikaturu soudu, nasměrování na příslušné státní orgány a instituce, návrhy na možné postupy řešení dané problematiky atd.

S podporou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR jsme společně připravili projekt určený pomoci seniorům v ČR a to prostřednictvím poradenství v bytové a sociální oblasti.


Z dosavadních zkušeností jsme zjistili nedostatečné informace, které se týkají bydlení a které trápí většinu seniorů. Jak již bylo zmíněno jedná se o informace, které vycházejí z nového obč. zákoníku č. 89/2012Sb, dále pak zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a zákona o službách č. 67/2013 Sb., důležitou absencí je také jak vyplnit žádost o příspěvek na bydlení, případně doplatek na bydlení.


Dle našeho průzkumu většina seniorů nemá finanční prostředky k získání informací, tento projekt má za cíl předat informace seniorům bezplatnou formou a pomoci jim ke spokojenému bydleni.


Poradenství je poskytováno osobně v poradnách, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.


Také osvětou v denících, občasnících, televize a rozhlase, přednášky a besedy v klubech důchodců apod.


Projekt je určen pro seniory a má za cíl:

 • zachování stávajícího bydlení např. pomoci při podání žádosti o příspěvek na bydlení, event. doplatku na bydlení, kontrolou vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytu – cílem je úspora celkových nákladů na bydlení seniorům.
 • dále posuzování obsahu nových nájemních smluv s cílem chránit nájemce – seniora před nevýhodnými smlouvami.
 • poradenství v oblasti kontroly uživatelských smluv při nově vzniklých uživatelských vztazích, především v oblasti nájemního a sociálního bydlení.
 • účinná pomoc ve spolupráci se zahraničními partnery při realizaci zákona a doplňujících předpisů o sociálním bydlení.
 • průběhu celého roku v rámci projektu Sdružení nájemníků ČR bude organizovat pro uvedenou skupinu osob osvětovou činnost ve formě besed a přednášek, dále potom prostřednictvím tisku, televize, rozhlasu a dalších možných informačních kanálů /vlastní i cizí webové stránky/.

Poradenství je poskytováno osobně v poradnách, telefonicky či prostřednictvím e-mailu /kontakt: 234 463 343, e-mail: info@son.cz/.


Předmětem poraden není vypracování písemných podání pro soudy, případně jiné státní orgány charakteru odborných advokátních prací.


Zájemcům z cílových skupin budou zajištěny kvalitní, diskrétní a odborné rady v oblasti bydlení, případně sociální. Poradenství poskytují odborníci na bytovou oblast, kteří s naším sdružením spolupracují dlouhodobě kromě dosaženého vzdělání a praxe se pravidelně účastní i odborných školení. Konzultace jsou bezplatné s možností dobrovolného příspěvku na rozvoj tohoto poradenství /Sdružení nájemníků ČR je povinno financovat 30% nákladu projektu/.


Senioři se prokáží dokladem potvrzující příjem starobního či invalidního důchodu, stejně jako jejich případní zmocněnci s uvedením jména, příjmení, adresy a data narození.

Rychlá navigace