Aktuality
Revize elektroinstalace hradí pronajímatel
17.03.2016 | Časté dotazy | Ostatní | autor: SON ČR | Přečteno: 11 031x
Dobrý den, provádím revize elektroinstalace a jeden můj zákazník pronajímá své prostory k podnikání jiným firmám. Sám udělal objednávku na provedení revizí ve všech jeho prostorách. Revize proběhla a on fakturu zaplatil. Nyní však přeúčtovává poměrnou část odpovídající pronajatým prostorám svým nájemníkům.

Jeden z nájemníků však nechce uvedenou fakturu zaplatit s tím, že on nic neobjednal a elektrická instalaci patří k domu, takže ji má zaplatit vlastník. Tento klient se na mě obrátil s prosbou, zda to může přeúčtovat  a pokud ano, tak podle čeho, a nebo také podle čeho, to udělat nesmí.

Dobrý den.
Jedná se o nájem nebytových prostor, které slouží  podnikání.  Pronajímatel – vlastník těchto prostor je povinen provádět revize elektroinstalace v domě na své vlastní náklady. Pronajaté prostory musí být způsobilé k účelu, pro který byly pronajaty, a to i z hlediska stavebně technického, jako je například nezávadná elektroinstalace.

Za stavebně technický stav domu odpovídá vlastník domu. V žádném případě není možné, aby uvedené pravidelné revize prováděl nájemce nebo, aby provedené revize hradil. Pronajímatel tento provozní výdaj za provedenou revizi vykáže ve svém účetnictví v souladu.

Důležité je vědět, že naopak nájemce pronajatých prostor nesmí bez vědomí pronajímatele do elektroinstalace zasáhnout.

Revizní technik zjistí, zda je elektroinstalace v pořádku a bez závad, ochrání nás před případným úrazem elektrickým proudem, sníží riziko nebezpečí požárů. Pokud není revize provedena, pojišťovna nevyplatí v případě požáru a úrazu elektrickým proudem pojistnou částku, případně zkrátí pojistné plnění.

Když bychom měli shrnout, jaká legislativa zastřešuje problematiku revizí elektroinstalací pro tento konkrétní dotaz, pak by to byl:

  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • příslušné normy ČSN
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
  • Všeobecné pojistné podmínky příslušné pojišťovny

Je nebezpečné ignorovat právní předpisy, protože pak pronajímateli hrozí v některých případech velmi vysoké pokuty, vzniká nebezpečí poškození majetku nebo zdraví lidí.

Lhůty revizí naleznete např. zde: http://www.revize-e.cz/lhuty-revizi.html.

Www: http://www.revize-e.cz/lhuty-revizi.html
Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Anketa pro mladé na stránkách SFRB
Oznámit uzavření manželství je třeba i v případě, kdy si žena ponechá své příjmení
Kdo je vlastníkem bytu lze zjistit několika způsoby
Narození dítěte je třeba pronajímateli písemně oznámit
Darovala jsem dceři družstevní byt