Aktuality
O vyklizení bytu rozhoduje soud
19.07.2016 | Časté dotazy | Nájemní bydlení | autor: SON ČR | Přečteno: 12 502x
Dobrý den, na základě vašich předchozích odpovědí a v souladu s občanským zákoníkem jsem svého nájemce neplatiče nejdříve písemně vyzval k úhradě nájemného a služeb, kde jsem uvedl kolik doplatit, za co, celkové částky, výzvu na odstranění závadného chování a protiprávního stavu, požadovaný termín úhrady , na jaké číslo účtu platbu zaslat.

V případě, že nájemce na výzvu nebude reagovat, nájemné a služby v požadovaném termínu neuhradí, doručím doporučeně s dodejkou nájemci výpověď z nájmu bytu a to se všemi náležitostmi (poučení o námitkách a o právu odvolání k soudu). Nyní stojím před problémem, pokud mně nájemce do 3 dnů (to máme smluvně ujednáno v nájemní smlouvě) od doručení výpovědi byt nevyklidí a nepřizve mně k jeho převzetí, tak máme  zakotveno smluvně v nájemní smlouvě tzv. násilné vystěhování nájemce (viz příloha).

Je dle Vás toto ujednání dostačující  pro úspěšnost případného soudního jednání. Údajně by se na tyto případy mohl aplikovat § 14/1 občanského zákoníku. Nehrozí mně trestný čin porušování  domovní svobody? Děkuji za Vaše stanovisko.

 

Dobrý den,

V nájemní smlouvě jste si s nájemcem dohodl, že nájemce dává podpisem nájemní smlouvy pronajímateli výslovný souhlas k tomu, aby, pokud nájemce po skončení platnosti nájemní smlouvy nevyklidí byt do 3 dnů, pronajímatel spolu s další nezúčastněnou nebo nájemcem předem určenou osobou byt otevřel, vstoupil do něj, sepsal majetek, který se zde nachází, byt vyklidil a nepřipustil další nájemcovo užívání bytu a to ani osobám, který byt s nájemcem užívali. Náklady na vyklizení bytu a uskladnění vystěhovaného majetku ponese nájemce nebo jím určená osoba.

Nevyzvedne-li si nájemce takto uskladněné movité věci nejpozději do jednoho měsíce ode dne skončení nájmu, je pronajímatel oprávněn tyto movité věci na náklady a nebezpečí nájemce zlikvidovat nebo prodat a finanční výtěžek z tohoto prodeje případně použít na náhradu závazků nájemce vůči pronajímateli.

Myslím si, že ujednání ve smlouvě sice nájemce podepsal, ale vy se i tak vystavujete nebezpečí, že na vás podá trestní oznámení, že bude například tvrdit, že v knížce měl schovanou větší částku peněz a za skříní hodnotný obraz nebo že porušíte domovní svobodu. Dále se domnívám, že § 14 NOZ – svépomoc na Vámi popsanou situaci nelze použít.

Svépomoc musí být uskutečněna v mezích zákona a z toho vyplývajících podmínek, za kterých půjde o jednání dovolené a požívající právní ochrany:

a) subjektivní soukromé právo musí být ohroženo hrozícím útokem ze strany jiného,
 
b) je zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě a
 
c) na ochranu svého subjektivního soukromého práva jedná sám nositel tohoto práva.
 
Nebudou-li tyto podmínky splněny současně, půjde o vybočení (exces) z mezí svépomoci. Takové jednání není právem chráněno a jednající osoba ponese všechny sankční důsledky, včetně případné povinnosti k náhradě škody, která jejím jednáním vznikla.

Správné podle občanského zákoníku a občanského soudního řádu je, že pokud nájemce byt nevyklidí, nepředá byt a klíče od bytu a domu, musíte žalovat na vyklizení bytu, vyčkat právní moci soudního rozhodnutí a poté požádat o nařízení výkonu rozhodnutí.

S pozdravem

 

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Festival bydlení - Lyon 4.-7.června 2019
Nájemné se hradí předem
Promlčecí lhůta na nedoplatky je tříletá
Služby a trvalý pobyt
Nájemné plaťte za zesnulého