Aktuality
Revize elektroinstalace hradí pronajímatel
17.03.2016 | Časté dotazy | Ostatní | autor: SON ČR | Přečteno: 13 769x
Dobrý den, provádím revize elektroinstalace a jeden můj zákazník pronajímá své prostory k podnikání jiným firmám. Sám udělal objednávku na provedení revizí ve všech jeho prostorách. Revize proběhla a on fakturu zaplatil. Nyní však přeúčtovává poměrnou část odpovídající pronajatým prostorám svým nájemníkům.

Jeden z nájemníků však nechce uvedenou fakturu zaplatit s tím, že on nic neobjednal a elektrická instalaci patří k domu, takže ji má zaplatit vlastník. Tento klient se na mě obrátil s prosbou, zda to může přeúčtovat  a pokud ano, tak podle čeho, a nebo také podle čeho, to udělat nesmí.

Dobrý den.
Jedná se o nájem nebytových prostor, které slouží  podnikání.  Pronajímatel – vlastník těchto prostor je povinen provádět revize elektroinstalace v domě na své vlastní náklady. Pronajaté prostory musí být způsobilé k účelu, pro který byly pronajaty, a to i z hlediska stavebně technického, jako je například nezávadná elektroinstalace.

Za stavebně technický stav domu odpovídá vlastník domu. V žádném případě není možné, aby uvedené pravidelné revize prováděl nájemce nebo, aby provedené revize hradil. Pronajímatel tento provozní výdaj za provedenou revizi vykáže ve svém účetnictví v souladu.

Důležité je vědět, že naopak nájemce pronajatých prostor nesmí bez vědomí pronajímatele do elektroinstalace zasáhnout.

Revizní technik zjistí, zda je elektroinstalace v pořádku a bez závad, ochrání nás před případným úrazem elektrickým proudem, sníží riziko nebezpečí požárů. Pokud není revize provedena, pojišťovna nevyplatí v případě požáru a úrazu elektrickým proudem pojistnou částku, případně zkrátí pojistné plnění.

Když bychom měli shrnout, jaká legislativa zastřešuje problematiku revizí elektroinstalací pro tento konkrétní dotaz, pak by to byl:

  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • příslušné normy ČSN
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
  • Všeobecné pojistné podmínky příslušné pojišťovny

Je nebezpečné ignorovat právní předpisy, protože pak pronajímateli hrozí v některých případech velmi vysoké pokuty, vzniká nebezpečí poškození majetku nebo zdraví lidí.

Lhůty revizí naleznete např. zde: http://www.revize-e.cz/lhuty-revizi.html.

Www: http://www.revize-e.cz/lhuty-revizi.html
Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Anketa pro mladé na stránkách SFRB
Kdo je vlastníkem bytu lze zjistit několika způsoby
Narození dítěte je třeba pronajímateli písemně oznámit
Darovala jsem dceři družstevní byt
Vlhký byt ve vlastnictví