Aktuality
Datum narození - povinný údaj?
04.05.2016 | Časté dotazy | Nájemní bydlení | autor: SON ČR | Přečteno: 15 395x
Dobry den, znovu si Vás dovoluji kontaktovat s tímto dotazem. Naše dcera vlastní byt, který se rozhodla nyní pronajmout. Správce SVJ dceři sdělil, že má uvést počet osob v bytě, jejich jména a datum narození. Právě u data narození jsem se pozastavila, zda je to dle nového občanského zákoníku povinný údaj. V našem zájmu není nic zamlčovat, ale raději Vás prosím o radu, zda je datum narození povinný údaj dle NOZ. Děkuji.

Dobrý den,

občanský zákoník řeší uvedenou problematiku, ale řešení není dokonalé, proto mohou v praxi nastat různé výklady a požadavky správců.

§ 1177 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zní takto:

„Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.“

Přenechá-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě, je povinen bez zbytečného odkladu splnit oznamovací povinnost spočívající v oznámení jména a adresy osoby, jíž byt přenechal k užívání. Současně oznámí změny v počtu osob oproti dosavadnímu stavu.  

Toto oznámení je důležité z hlediska poskytovaných služeb a jejich vyúčtování tak, jak  je upraveno v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto právního předpisu je povinností příjemce služeb (vlastníka, nájemce) oznámit poskytovateli služeb SVJ, pronajímatel, družstvo) písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

K vašemu hlavnímu dotazu, zda se musí uvádět správci datum narození u oznamovaných osob, bydlících v nájmu u vlastníka bytu, odpovídám, že ne. Jak je uvedeno shora, občanský zákoník je v úpravě oznamovací povinnosti velmi nepřesný, ale datum narození neuvádí ani v jednom z možných případů oznamovací povinnosti vlastníka. Také dle mého názoru je pro praxi důležité oznámit změnu v počtu osob v bytě a uvedení jména, příjmení a adresy trvalého pobytu nájemce vlastníka bytu, popřípadě toto uvést u všech osob, které v bytě bydlí a mají odvozené nájemní právo k bytu.

Pokud správce požaduje datum narození u vašich nájemců, požádejte ho, o jaký právní předpis svůj požadavek opírá.

JUDr. Jitka Kocianová

...

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Festival bydlení - Lyon 4.-7.června 2019
Nájemné se hradí předem
Promlčecí lhůta na nedoplatky je tříletá
Služby a trvalý pobyt
O vyklizení bytu rozhoduje soud