Aktuality
MMR ČR podpořilo projekt SON ČR na rok 2018
03.05.2018 | Infoservis SON | Bytová politika | Přečteno: 734x
Sdružení nájemníků ČR za podpory Ministerstva pro místní rozvoj poskytuje informace v níže specifikovaných oblastech, do cílových skupin patří zejména: nájemci bytů, členové bytových družstev, vlastníci bytů (všichni užívající vlastní byt), zdravotně postižení, národnostní menšiny, statutární orgány BD a SVJ, odborní referenti a pracovníci veřejného sektoru od obcí až po státní sektor.

Mezi hlavní aktivitu projektu patří poskytování odborného poradenství v oblasti bydlení, ochrany nájemních vztahů k bytům, problematiky bytových družstev a SVJ, jedná se o čtyři základní okruhy:

I. Okruh: Nájem, nájem bytu a domu, nájem prostoru sloužícího podnikání, nebytové prostory, pacht- změny v oblastech nájmů, podnájmů, pachtu, vztah nového občanského zákoníku ke dřívější úpravě nájmu, nové pojetí předmětu nájmu, doba nájmu určitá, neurčitá, dobrá víra a vliv na uzavření smlouvy, specifika společného nájmu, změny úpravy výše nájemného a úhrady za služby, otázky práv a povinnosti stran, nově nájem služebního bytu a bytu zvláštního určení, přechod nájmu, nové pojetí nájmu prostor sloužících k podnikání, vznik, změny a skončení nájmu, nové výpovědní důvody, uzavírání nájemních smluv a jejich obsah, zvláštní a objektivní ochrana nájemce bytu, práva a povinnosti nájemce a pronajímatele bytu; nájemné a možnosti jeho sjednávání, jistota;

II. Okruh: Problematika služeb spojených s užíváním bytu - úhrada za služby, zálohy, rozúčtování a vyúčtování dle zákona č. 67/2013 Sb. a dalších prováděcích předpisů;

III. Okuh: Bytové spoluvlastnictví - vymezení jednotky, společné části domu, vznik jednotky, zápis do KN, práva a povinnosti vlastníka jednotky, prohlášení vlastníka, změna v prohlášení vlastníka, převod jednotky, Společenství vlastníků jednotek, Stanovy SVJ, změny při hlasování na shromáždění vlastníků, statutární orgány, práva a povinnosti vlastníka bytové jednotky, platby do fondu oprav apod.

IV. Okruh: Bytové družstvo - vymezení pojmu družstevní byt a družstevní nebytový prostor, nájem družstevního bytu, převod družstevního podílu, zánik členství, práva a povinnosti člena bytového družstva, stanovy BD;

Bližší informace je možno poskytnou prostřednictvím centra a to na tomto telefonním čísle: 234 463 343, kde je možnost se i objednat i na konzultaci.

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
TISKOVÁ ZPRÁVA MPSV
Úspěšné Dny nájemního bydlení v Ostravě
Pronajímatel nesmí po nájemci požadovat „poplatek či nájemné“ za vybavení bytu
Mezinárodní unie nájemníků - POZIČNÍ DOKUMENT IUT
Bytová politika v ČR, současnost a budoucnost, akce kulatý stůl ze dne 18.6.2018