Aktuality
Senioři mají právo NA DOSTUPNÉ A DŮSTOJNÉ BYDLENÍ
11.06.2018 | Z tisku | Bytová politika | autor: Pražský senior | Přečteno: 822x
V polovině roku 2016 schválila vláda ČR tzv. revidovanou Koncepci bydlení České republiky do roku 2020. Základním východiskem je teze, že zajištění bydlení je v základu osobní odpovědností jednotlivce.

Dostupnost a kvalita bydlení má odpovídat společenskoekonomickým podmínkám a možnostem jednotlivců. Základním posláním státu je vytvářet stabilní prostředí, podporující motivaci občanů k zajištění svých základních potřeb. V každé společnosti však existují lidé, kteří si prostředky na své bydlení z objektivních důvodů nejsou schopni zajistit sami. Žel mezi tuto skupinu obyvatel patří z velké části osamělí senioři, především však osamělé seniorky, jež žijí v soukromých nájemních bytech ve velkých městech. Náklady na bydlení u těchto osob jsou často vyšší, než je jejich důchod. Dle posledních statistických informací je jen požadované nájemné u soukromých pronajímatelů v Praze vyšší než 300 Kč/m2 a podobná situace je i v dalších velkých městech. Koncepce v těchto případech uvádí povinnost státu a obcí pomoci systémem řady opatření těmto lidem zajistit dostupnost, kvalitu a udržitelnost přiměřeného bydlení, tedy domova. Význam a důležitost přiměřeného bydlení pro každého jednotlivce jsou dány i zakotvením práva na bydlení ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Podle této deklarace platí, že „každý má právo na životní úroveň přiměřenou zdraví a blahobytu svého i své rodiny, včetně výživy, ošacení, bydlení, lékařské péče a nezbytných sociálních služeb“. To se však zcela nedaří. V posledních letech zažíváme v České republice bezprecedentní zvyšování nájmů bytů v návaznosti na výrazný růst cen bytů, rozšiřování pronajímání bytů turistům jako ubytovny (Airbnb aj.). Růst nákladů na bydlení nepokrývá valorizace důchodů ani příspěvky na bydlení. Jednak jsou normativy nákladů na nájemní bydlení v rozporu s realitou podhodnocené, jednak příspěvky na bydlení poskytované státem vlastně putují přes nájemce bytů k soukromým vlastníkům bytů. Zlepšení situace může přinést jen cnancování výstavby bytů veřejným sektorem, obnova principů družstevní bytové výstavby a dle našich zkušeností ze zahraničí uzákonění zrcadel nájemného či cenových map v každém městě s nájemními byty. Negativní dopad na bytovou situaci má i nedostatečná výstavby bytů. Proti osmdesátým letům minulého století se v Praze staví dlouhodobě ročně necelá polovina bytů. Přes řadu příslibů se nepodařilo přijmout zákon o sociálním bydlení. Ve spolupráci s MMR ČR a MPSV ČR zajišťuje Sdružení nájemníků ČR bezplatné poradenství seniorům v oblasti bydlení s cílem udržet jim jejich domov za optimálních podmínek. Naši poradci pomáhají s kontrolou vyúčtování záloh za služby spojené s bydlením, kontrolou nájemních smluv, správného postupu při úpravě nájemného, s žádostmi o příspěvek či doplatek na bydlení a pomoc najdou i členové SVJ či BD. Velmi důležité je i působení v oblasti legislativy. Připomínkujeme legislativní návrhy v bytové a sociální oblasti, velmi rozsáhlá je i publikační činnost a odborná spolupráce se sdělovacími prostředky. Veškeré informace o službách lze najít na našich stránkách www.son.cz nebo na telefonické lince 234 463 343. Sdružení nájemníků ČR je integrální součástí Rady seniorů ČR, svazu spolků. Vždy jsme usilovali o sjednocování seniorského hnutí, vždyť senioři tvoří skoro čtvrtinu naší populace a určitě si zaslouží reprezentaci, která prosazuje jejich práva a zájmy. Proto mne mrzí, že bývalý Svaz důchodců nejen změnil svůj název, ale přes své původní přísliby zvolil cestu vystoupení ze svazku seniorských organizací. Přitom v rámci Rady seniorů ČR působí jednotlivé organizace seniorů, aniž by byla omezena jejich autonomie a činnost.

Ing.Milan Taraba, statutární místopředseda Rady seniorů ČR apředseda Sdružení nájemníků ČR

Www: http://www.prazskysenior.cz/
Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Světová konference IUT, Vídeň 3.- 4.10.2019 - Globální bydlení - Akce – ne pouze slova
Kdo zdražuje bydlení?
O bydlení nejen sociálním.
Česko sbírá podpisy za nastavení pravidel dostupného bydlení v EU
SON ČR se připojuje k Evropské iniciativě za dostupné bydlení!