Aktuality
Německé předsednictví EU - Nová Lipská charta (the new Leipzig Charter)
24.08.2020 | Z tisku | Bytová politika | Přečteno: 951x
Předsednictví EU má na starosti Německo, a to od července do prosince 2020. Klíčový dokument pro záležitosti městské agendy a otázky bydlení během německého předsednictví bude „Nová Lipská charta: Transformační síla měst pro všeobecné blaho.

Mezinárodní unie nájemníků - IUT Brusel, zastoupená Barbarou Steenbergen, byla pozvána k několika slyšení a přispěla pozměňovacími návrhy k textu. Na základě městské agendy EU a zejména akčního plánu EU partnerství pro dostupné bydlení, zastoupeno členskými státy EU a zároveň účastníky na národní a městské úrovni, byl požadován jasný plán vzniku a obsahu Lipské charty. 

Toto jsou klíčové reference přijaty s ohledem na bydlení:

Spravedlivé město

„Všechny sociální skupiny, včetně těch nejzranitelnějších, musí mít rovný přístup ke službám obecného zájmu, včetně sociálních služeb, zdravotní péče a kultury.  Přiměřené, bezpečné a cenově dostupné bydlení a dodávky energie by měly odpovídat potřebám různých skupin společnosti, včetně stárnoucí a rozmanitější populace, mladých lidí a rodin. Sociálně vyvážené, smíšené a bezpečné městské čtvrti podporují integraci všech sociálních a etnických skupin a generací. Městské oblasti s vysokým procentem migrantů potřebují komplexní integrační politiku."

Městská politika pro obecné dobro

„Veřejné orgány by měly jednat v zájmu veřejného blaha a poskytovat služby a infrastrukturu pro společné dobro: inkluzivní, cenově dostupné a přístupné pro všechny, včetně nejslabších a nejzranitelnějších skupin společnosti. Všichni lidé by měli mít rovný přístup, zejména ti, kteří žijí ve městech, kde ubývá populace a v odlehlých oblastech. To se týká zdravotnictví, sociálních služeb, vzdělávání, kulturních služeb, bydlení, zásobování vodou a energií, nakládání s odpady, veřejné dopravy, digitálních sítí a informačních systémů.“

Aktivní a strategická územní politika a územní plánování

„V mnoha městech je prostor omezený, což často vede ke konfliktním zájmům. Místní orgány musí uplatňovat udržitelné, transparentní a spravedlivé územní plánování a pozemkové politiky, včetně vlastnictví a kontroly půdy místními úřady. Aby byl zajištěn pružný a dlouhodobý rozvoj, musí místní orgány zohlednit strategický a budoucí vývoj i rizika. Klíčovými prvky určenými k dosažení tohoto cíle jsou oblasti pro dostatečné nové a přiměřené, bezpečné a cenově dostupné bydlení, které zajistí vibrující a sociálně smíšená sousedství, vyhýbající se spekulativní pozemkové politice." 

Evropští ministři pro rozvoj měst by se měli sejít ve dnech 30. listopadu - 1. prosince v Lipsku, aby schválili „Novou Lipskou chartu“ - transformační síla měst pro společné dobro", jako jeden z klíčových dokumentů pro budoucí územní plánování na úrovni EU, členských států a měst.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mezinárodní den nájemníků  a UN World Habitat Day 5. října 2020

Každé první pondělí v říjnu slaví IUT Mezinárodní den nájemníků a World Habitat Day Organizace spojených národů. Tématem  roku 2020 je „Bydlení pro všechny - lepší budoucnost měst“.  Globální plnění bude hostit město Surabaya, Indonésie. 

IUT vyzývá všechna sdružení nájemníků z celého světa ke sdílení akcí a kampaní u příležitosti Mezinárodního dne nájemníků.

 

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
EVROPSKÝ PARLAMENT hlasuje za dostupné bydlení - vítězný den!
Tripartita bydlení řešila koncepci, dostupné bydlení i aktuální situaci
Mezinárodní den nájemníků 2020
Světová konference IUT, Vídeň 3.- 4.10.2019 - Globální bydlení - Akce – ne pouze slova
Kdo zdražuje bydlení?