Sdružení nájemníků České republiky, z.s.

 • Sídlo: Nám. W. Churchilla 2, Praha 3, 130 00
 • Sekretariát: tel.: +420 234 463 343, fax: +420 234 463 344, email: info@son.cz
 • Ič: 48133281
 • Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., účet: 14634389/0800

Věřím, že zde naleznete informace, které Vám pomohou orientovat se v bytové problematice, ať už jde o klasické nájemní bydlení, bytové družstevnictví nebo bydlení ve vlastním bytě. V únoru 2016 jsme si připomněli vznik prvních spolků nájemních bytů v tehdejším Rakousku-Uhersku. Nájemníci v uplatňování svých práv vytvářeli organizované sdružení ve svých zemích i na mezinárodní úrovni. V současné době je velmi aktivní celosvětová unie nájemníků - IUT - se sídlem ve Stockholmu, v jejímž vedení je i zástupce Sdružení nájemníků ČR.

V naší zemi dochází v současné dobé k řadě doslova převratných změn v bytové oblasti. Přechod na smluvní nájemné, novela občanského zákoníku, příprava nového občanského zákoníku a nové koncepce bytové politiky v ČR vyžadují značnou pozornost. Sdružení nájemníků ČR bude velmi pečlivě sledovat a připomínkovat veškeré nové návrhy. Do svých řad přivítáme nové aktivní členy jak pro rozvoj poradenství, tak pro úsek organizační, legislativní a ekonomické činnosti.

Ceníme si Vašeho zájmu a věříme, že nám svou přízeň nadále zachováte.

Ing. Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků ČR

O nás

Sdružení nájemníků (SON ČR) je občanské sdružení a pracuje na principu lidské solidarity a neziskovosti. Služby členům odborových svazů, se kterými máme uzavřené dohody o spolupráci, budou poskytnuty po předložení odborové legitimace nebo doporučení základní odborové organizace.

SON ČR Vám pomůže orientovat se v bytové problematice, ať už jde o klasické nájemní bydlení, bytové družstevnictví nebo bydlení ve vlastním bytě.

Bytová politika

S podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) Sdružení nájemníků ČR zajišťuje poradenství v oblasti bydlení a ochrany nájemních vtahů k bytům. Provozujeme regionální poradenská centra, pořádáme školení a semináře. Vydáváme metodické publikace pro sektor nájemního a družstevního bydlení.

Poskytujeme odborné poradenství v oblasti bydlení pro širokou, laickou i odbornou veřejnost. V případě problémů, které souvisí s bytovou problematikou nás neváhejte kontaktovat. Okruhy poskytovaných konzultací naleznete níže.

Podle projektu dle rozhodnutí MMR ČR pro jednotlivé kalendářní roky musí zajistit nejméně 30% nákladů Sdružení nájemníků ČR z vlastních zdrojů, především příspěvků event. darů, a je oprávněno tyto příspěvky vybírat.

Sdružení nájemníků ČR zajištuje právní i jiné odborné porady pro fyzické i právnické osoby zdarma. Účelem těchto bezplatných konzultací je poskytnutí zákonných informací ohledně jednotlivých případů tak, aby daná osoba získala přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu. Tyto bezplatné právní porady nemohou žádném případě nahradit poskytnutí právních služeb v plné šíři, neboť jejich účelem není vyřešení konkrétního případu, ale seznámení žadatele s jeho situací a případnými možnostmi, kterému právo nabízí k řešení jeho postavení. Bezplatné právní porady, tedy nemohou zahrnovat zpracování podrobných právních rozborů, úpravy stanov, nebo sepisování listin (žalob, jiných podání, smluv atd.).

Poskytování bezplatného poradenství je organizováno i jednotlivými regionálními centry jejichž kontaktní údaje lze nalézt na www.son.cz. Konzultace jsou poskytovány vždy na objednání, přičemž délka jedné konzultace nepřesahuje obvykle 30 min. Pokud na základě poskytnuté konzultace vyvstane potřeba poskytnutí právních služeb ve větším rozsahu (např. zastupování v řízení před soudem nebo jiným orgánem, může se žadatel obrátit na Českou advokátní komoru. Podrobné informace včetně požadovaných formulářů lze nalézt na www.cak.cz

Můžete se na nás obrátit i telefonicky +420 234 463 343 nebo elektronicky na e-mail: info@son.cz.

Rádi bychom Vás však upozornili, že e-mailová poradna SON ČR není určena k provádění podrobných právních analýz a stanovisek, dále neslouží k rozborům a připomínkování smluv a k sepisování vyjádření k návrhům na zahájení soudních či správních řízení. Emailová poradna SON ČR nabízí pouze jednoduché odpovědi s uvedením potřebných základních informací dle právních předpisů ČR, nasměrování na konkrétní právní předpisy a judikaturu soudu, nasměrování na příslušné státní orgány a instituce, návrhy na možné postupy řešení dané problematiky apod.

Okruhy poskytovaných informací

Bytové spoluvlastnictví

Bytové družstvo

Nájem, nájem bytu a domu, nájem prostoru sloužícího podnikání, nebytové prostory, pacht

Problematika služeb spojených s užíváním bytu

Výhody členství

Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba se může stát členem Sdružení nájemníků ČR. Členům jsou poskytovány rozšířené služby s možností písemných výstupů (podrobnější informace budou poskytnuty poradcem v rámci konzultace).

 • přednostní objednání termínů konzultací
 • poskytnutí výběru příslušných právních předpisů
 • poskytnutí základních smluv a podání
 • možnost písemného výstupu či sepsání listiny

Registrace

Členem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba (nájemci bytů, uživatelé družstevních bytů a členové společenství vlastníků bytů).

Registrační příspěvek za kalendářní rok činí:

 • u fyzických osob Kč 500,-
 • u právnických osob Kč 2 000,- (nebo smluvní částkou)

V případě zájmu o členství či poskytnutí dalších informací nás neváhejte kontaktovat:

adresa: Sdružení nájemníků ČR, 130 00 Praha 3-Žižkov, Nám. W.Churchilla 2, tel: +420 234 463 343
e-mail: info@son.cz

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a účast při ochraně práv, zájmů a potřeb nájemců bytů.
Kancelář RR SON

Stanovy SON ČR

Stanovy SON ČR ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

Spolupracujeme

Při prosazování programových cílů spolupracujeme především s odbory:

 • ČMKOS
 • ČMOS civilních zaměstnanců armády
 • OS dřevozpracujích odvětví, vodního a lesního hospodářství
 • OS ECHO
 • OS KOVO
 • OS peněžnictví a pojišťovnictví
 • OS pohostinství, hotelů a cestovního ruchu
 • OS poštovních telekomunikačních a novinových služeb
 • ČMOS pracovníků školství
 • OS Stavba ČR
 • OS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu
 • OS železničářů
 • OS zemědělství a výživy
 • OS UNIOS
 • OS státních orgánů a organizací
 • OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
 • OS dopravy
 • OS doprava a silničního hospodářství

Odkazy na internetové stránky jednotlivých OS najdete zde: Odkazy

Dalšími partnery, které podporují program SON ČR (poslanci a senátoři PSP ČR stran ČSSD a KSČM).

Podporujeme seniory v celé ČR...

Podpora seniorů

S podporou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) jsme společně připravili projekt určený pomoci seniorům v ČR a to prostřednictvím poradenství v bytové a sociální oblasti.

Z dosavadních zkušeností jsme zjistili nedostatečné informace, které se týkají bydlení a které trápí většinu seniorů. Jak již bylo zmíněno jedná se o informace, které vycházejí z nového obč. zákoníku č. 89/2012Sb, dále pak zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a zákona o službách č. 67/2013 Sb., důležitou absenci je také jak vyplnit žádost o příspěvek na bydlení, případně doplatek na bydlení.

Dle našeho průzkumu většina seniorů nemá finanční prostředky k získání informací, tento projekt má za cíl předat informace seniorům bezplatnou formou a pomoci jim ke spokojenému bydleni.

Poradenství je poskytováno osobně v poradnách, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Také osvětou v denících, občasnících, televizi a rozhlase, přednášky a besedy v klubech důchodců apod.

Projekt je určen pro seniory a má za cíl:

 • zachování stávajícího bydlení např. pomoci při podání žádosti o příspěvek na bydlení, event. doplatku na bydlení, kontrolou vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytu - cílem je úspora celkových nákladů na bydlení seniorů
   
 • dále posuzování obsahu nových nájemních smluv s cílem chránit nájemce - seniora před nevýhodnými smlouvami
   
 • poradenství v oblasti kontroly uživatelských smluv při nově vzniklých uživatelských vztazích, především v oblasti nájemního a sociálního bydlení
   
 • účinná pomoc ve spolupráci se zahraničními partnery při realizaci zákona a doplňujících předpisů o sociálním bydlení
   
 • průběhu celého roku v rámci projektu Sdružení nájemníků ČR bude organizovat pro uvedenou skupinu osob osvětovou činnost ve formě besed a přednášek, dále potom prostřednictvím tisku, televize, rozhlasu a dalších možných informačních kanálů /vlastně i cizí webové stránky/.

Poradenství je poskytováno osobně v poradnách, telefonicky či prostřednictvím e-mailu, tel.: +420 234 463 343, e-mail: info@son.cz.

Předmětem poraden není vypracování písemných podání pro soudy, případně jiné státní orgány charakteru odborných advokátních prací.

Zájemcům z cílových skupin budou zajištěny kvalitní, diskrétní a odborné rady v oblasti bydlení, případně sociální. Poradenství poskytují odborníci na bytovou oblast, kteří s naším sdružením spolupracují dlouhodobě kromě dosaženého vzdělání a praxe se pravidelně účastní i odborných školení. Konzultace jsou bezplatné s možností dobrovolného příspěvku na rozvoj tohoto poradenství /Sdružení nájemníků ČR je povinno financovat 30% nákladu projektu/.

Senioři se prokáží dokladem potvrzující příjem starobního či invalidního důchodu, stejně jako jejich případní zmocněnci s uvedením jména, příjmení, adresy a data narození.

Najdete nás


zvětšit mapu